RODO

Klauzula informacyjna kontrahenci;
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ER GRUPA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.
Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 562426, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą NIP:
6381812228 oraz REGON: 361372236.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
a) realizacja zawartej z Państwem umów, w tym realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub
rękojmi ? w zakresie danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, adres prowadzenia
działalności gospodarczej, nr konta bankowego, nr telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ?Rozporządzenie?);
b) przygotowania rozliczeń związanych z wykonywaniem zawartych z Państwem umów ? w
zakresie danych: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, nr
konta bankowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
c) archiwizacji dokumentów ? w zakresie danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP,
adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr konta bankowego art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o rachunkowości.
d) dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń, obrona przed ewentualnymi
roszczeniami z Państwa strony ? w zakresie danych: imię nazwisko, adres prowadzenia
działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP ? na podstawie art. 6 ust. 1 f)
Rozporządzenia;
e) realizacja celów marketingowych: imię nazwisko, adres prowadzenia działalności
gospodarczej, numer telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia,
3. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez następujące okresy:
a) okres przedawnienia roszczeń przysługujących Stronom w ramach łączącej ich umowy;
b) okres wymagany przepisami prawa
c) w przypadku celów marketingowych ? okres 5 lat od dnia pobrania danych osobowych.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych.
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również ?prawem do bycia zapomnianym?).
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
e) Prawo do przeniesienia danych.
5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami
skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres: ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice Polska;
b) mailowo na adres: biuro@ergrupa.pl
c) telefonicznie pod numerem +48 601 262 296
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia.
6. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do
takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) Właściwy oddział BANKU,
b) Właściwy URZĄD SKARBOWY,
c) Przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
d) Podmioty świadczące pomoc prawną;
e) Biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania
informatycznego;
f) Podmioty zajmujące się rozliczeniami rachunkowymi i prowadzeniem księgowości;
g) Kontrahenci Administratora;
Klauzula informacyjna pracownicy kontrahentów.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ER GRUPA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.
Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 562426, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą NIP:
6381812228 oraz REGON: 361372236;
2. Państwa dane Administrator otrzymał od Państwa pracodawcy bądź podmiotu, z którym Państwo
współpracują.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
a) kontaktu związanego z realizacją zawartej z Państwa pracodawcą, bądź podmiotem z
którym Państwo współpracują umowy, w tym realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub
rękojmi ? w zakresie Państwa danych: Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce
pracy, nr telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. ? prawnie uzasadniony interes Administratora;
b) kontaktu w celu nawiązania relacji handlowej w związku ze wskazaniem Państwa przez
Państwa pracodawcę lub podmiot z którym Państwo współpracują jako osobę kontaktową
– w zakresie Państwa danych: Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, nr
telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. ? prawnie uzasadniony interes Administratora;
4. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres trwania łączącej Administratora i Państwa
pracodawcę lub podmiot z którym Państwo współpracują umowy lub stosunku handlowego;
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych.
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również ?prawem do bycia zapomnianym?).
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
e) Prawo do przeniesienia danych.
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami
skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres: ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice
b) mailowo na adres: biuro@ergrupa.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 262 296
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia.
7. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do
takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.
8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) Przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
b) Podmioty świadczące pomoc prawną;
c) Biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania
informatycznego;
d) Kontrahenci Administratora;